РОЛЬ СУДДІ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ СПРАВ ПРО ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

  • О. С. Асташева
  • В. М. Чебан Чернівецький національний університет імені Федьковича, суддя Шевченківського районного суду міста Чернівці
Ключові слова: судове рішення, домашнє насильство, пробаційні програми, запобігання та протидія домашньому насильству, гендерні стереотипи, судова діяльність, кривдник, жертва

Анотація

 У сучасній реальності судді не часто вміють ідентифікувати вияви домашнього насильства, визначати його вплив на правові наслідки. Дуже важливо не допустити впливу власних або чужих гендерних чи інших стерео  типів на вирішення судових справ, пов’язаних із домашнім насильством. Наразі чинним законодавством внесе  ні революційні зміни щодо цих питань. Зокрема, запроваджено обмежувальні заходи при обранні запобіжного заходу стосовно підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, що передбачено ч. 6 ст. 194 КПК України. Крім цього, кривдник може бути направлений судом на проходження програми для кривдників на строк від трьох місяців до одного року у випадках, передбачених законодавством. Програма для кривдників – це комплекс заходів, що формується на основі результатів оцінки ризиків та який спрямований на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього неагресивної психологічної моделі поведінки в приватних стосунках. При цьому, на нашу думку, суду доцільно саме з підготовчого засідан  ня призначати органу пробації складання досудової доповіді, оскільки в такому разі орган пробації вже може рекомендувати відповідний вид пробаційної програми. Є два види пробаційних програм: корекційна програма та пробаційна програма для кривдників, за виконанням якої здійснюють нагляд саме органи пробації. Відповідно до внесених у кримінально процесуальне законодавство змін забороняється відмова потерпілого від обвинувачен  ня в кримінальних провадженнях у формі приватного обвинувачення в кримінальних правопорушеннях, пов’яза  них із домашнім насильством. А угода про примирення в кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов’язаних із домашнім насильством, може бути укладена лише за ініціативою потерпілого, його представника або законного представника. На рівні українського законодавства під час вирішення справ про домашнє насильство доцільно запровадити колегіальні обговорення за участі представників: громадських та соціальних служб; поліції, яка б надавала суду відеодокази; прокуратури, суддів, адвокатів, оскільки дуже важливим є зв’язок між всіма органі  заціями, які долучаються до вирішення цього питання. А також украй важливим було б запровадження в україн  ських судах спеціалізації з розгляду справ, пов’язаних із домашнім насильством.

Біографії авторів

О. С. Асташева

студентка юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В. М. Чебан, Чернівецький національний університет імені Федьковича, суддя Шевченківського районного суду міста Чернівці

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри процесуального права

Посилання

1. Цілі Сталого Розвитку ООН на 2016 2030 рр. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili rozvytkutysiacholittia/ tsili staloho rozvytku
2. Рада Європи, Стратегія ґендерної рівності на 2018–2023 роки. URL: https://rm.coe.int/prems 041318 gbr gender equality strategy 2023 ukrnew2/ 16808b35a4
3. Дудоров О.О., Хавронюк М.І., Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково практичний коментар новел Кримінального кодексу України). Київ, 2018 р.
4. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України № 2229 VIII, прийнятий 07.12.2017 р., набрав чинності 07 січня 2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229 19
5. Про внесення змін до Кримінального та Кримі нального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобі гання насильству стосовно жінок і домашньому насиль ству та боротьбу з цими явищами : Закон України № 2227 VIII, прийнятий 06.12.2017 р.; набрання чин ності відбудеться 11.01.2019 р. (за винятком змін до ст. 67 КК України, які набули чинності 12.01.2018 р.). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227 19
6. Кримінальний процесуальний кодекс України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/4651 17#Text
7. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2866 15#Text
8. Кодекс України Про адміністративні право порушення URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/80731 10
9. Типова програма для кривдників затвердже на Наказом Міністерства соціальної політики від 01.10.2018 р. № 1434 «Про затвердження Типової про грами для кривдників». URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/z1222 18#Text
10. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єк тів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та про тидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі : постанова Кабінету Міністрів України № 658 від 22.08.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/658 2018 %D0%BF#Text
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті